FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक ऐन २०७९।०८०

७९-८० 08/22/2022 - 12:10 PDF icon अार्थिक एेन २०७९ final.pdf

कुमाख गाउँपालिका आ व २०७९।०८० को बजेट बक्तव्य ।

७९-८० 07/25/2022 - 11:04 PDF icon 2079-080 बजेट a.pdf

कुमाख गाउँपालिका आ व २०७९।०८० को निति तथा कार्यक्रम ।

७९-८० 07/25/2022 - 11:02 PDF icon कुमाख गाउँपालिका निति तथा कार्यक्रम २०७९।०८० final.pdf

यस कुमाख गाउँपालिकाकाे राजश्व कर, दस्तुर, सेवा शुल्कको दर रेट

७७/७८ 04/01/2022 - 07:30 PDF icon आर्थिक एेन २०७८।०७९ को.pdf

कुमाख गाउँपालिका राताे किताव २०७८।०७९

७७/७८ 02/16/2022 - 10:20 PDF icon Ener PAgggggg.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य ।

७७/७८ 07/22/2021 - 12:41 PDF icon budget 2078-079 kumakh salyan.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ।

७७/७८ 07/09/2021 - 06:41 PDF icon 9th gausva.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ।

७७/७८ 11/10/2020 - 07:18 PDF icon bajeta.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को निति तथा कार्यक्रम ।

७६/७७ 07/02/2020 - 16:57 PDF icon kumakh 2076.pdf

कुमाख गाउपालिकाकाे सभाबाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को निति तथा कार्यक्रम ।

७५/७६ 10/03/2018 - 18:03 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७५.pdf

Pages