FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कुमाख ufpFkflnsf blnt ;zlQms/0f P]g @)*) ८०/८१ 05/31/2024 - 14:30 PDF icon दलित सशक्तिकरण विधेयक(1).pdf
कुमाख गाउँपालिकाको भू-उपयोग कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 05/31/2024 - 14:25 PDF icon कुमाख गाउँपालिकाको भू-उपयोग कार्यविधि, २०८०.pdf
कुमाख गाउँपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 05/31/2024 - 14:24 PDF icon कुमाख गाउँपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०८०.pdf
कुमाख गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन,२०८० ८०/८१ 05/31/2024 - 14:05 PDF icon संस्थान-दर्ता-ऐन 2075 अन्तिम.pdf
GESI Strategy Plan Kumakha RM_ Sample _ Karnali ८०/८१ 11/06/2022 - 11:12 PDF icon GESI Strategy Plan Kumakha RM_ Sample _ Karnali.pdf
विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि२०७९ ७९-८० 11/06/2022 - 10:34 PDF icon विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि२०७९.pdf
महिला बिकास कार्यक्रम संञ्चालन कार्यबिधि २०७९ ७९-८० 11/06/2022 - 10:33 PDF icon महिला बिकास कार्यक्रम संञ्चालन कार्यबिधि २०७९.pdf
बाल क्लब गठन निर्देशिका २०७९ ७९-८० 11/06/2022 - 10:32 PDF icon बाल क्लब गठन निर्देशिका २०७९.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 11/06/2022 - 10:30 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका, २०७९.pdf
कुमाख गा .पा. को बालउद्धार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९।०८० ७९-८० 11/06/2022 - 10:29 PDF icon कुमाख गा .पा. को बालउद्धार कोष सञ्चालन कार्यविधि.pdf

Pages